Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe pacjentów są przetwarzane w ABC Poradni Logopedycznej Elżbieta Dąbrowska na zasadach opisanych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art.9 ust.2 lit. h RODO) w celu realizacji świadczeń medycznych.

Działalność lecznicza związana jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) Pacjent wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Poradnię swoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, PESEL, adres i numer telefonu – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane Pacjent ułatwia Poradni kontakt ze sobą i upoważnia Poradnię do wykorzystania tych środków komunikacji w celu umówienia wizyty lub odwołania wizyty. Taki kontakt z Pacjentem nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pacjent może w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” danych Pacjenta mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które Pacjent upoważnił.

W sprawie naruszenia zasad ochrony danych osobowych Pacjent może zwrócić się do Administratora danych - ABC Poradni Logopedycznej w Białymstoku: poradnia@logopedia-bialystok.pl; nr tel. 609 960 960 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000